.Urząd Gminy
ul. Rynek 1, 67-106 Otyń
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi zakończone:
Zimowe utrzymanie drogi gminnej nr 3 – Zima 2008/2009

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, Wójt Gminy Otyń informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

TUR-MAR-POL

Beata Turkiewicz

ul. Spacerowa 1

67-100 Nowa Sól


Cena ofertowa brutto:

A - odśnieżanie – 490,97 zł
B - usuwanie śliskości mieszanką piaskowo – solną w ilości 80g/m2 – 1683,32 zł
B1 - usuwanie śliskości piaskiem 1683,32 zł

C - odśnieżanie i usuwanie śliskości mieszanką piaskowo – solną 1823,60 zł


Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna ze SIWZ, najkorzystniejsza cenowo.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1  Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeks Cywilny.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, Wójt Gminy Otyń informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę:

 

Oferta nr 1

TUR-MAR-POL Beata Turkiewicz, ul. Spacerowa 1, 67-100 Nowa Sól

Oferta zgodna ze SIWZ, w wyniku oceny - kryterium najniższa cena brutto otrzymała ilość punktów: 100

 

Wójt Gminy Otyń

Teresa Kaczmarek

 

 


 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: Zimowe utrzymanie drogi gminnej nr 3 – Zima 2008/2009

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informuję, że wprowadza się następującą zmianę do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia:

Zmieniono zapis w §2 Projektu umowy.

 

Jest:

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą za jednorazowy objazd drogi:, tj. 2 x 6,555 km = 13,110km. 

            A - odśnieżanie – ................ zł brutto,

            B - usuwanie śliskości mieszanką piaskowo-solną w ilości 80g/m2 – ........... zł brutto,

            B1 - usuwanie śliskości piaskiem – ............. zł brutto,

            C - odśnieżanie i usuwanie śliskości  mieszanką piaskowo-solną – .............. zł brutto,

2. Cena dotyczy wszystkich czynności związanych z jednokrotnym objazdem drogi – 2X6,555 +13,110 km tam i z powrotem.

4. Wykonawca otrzyma miesięczny ryczałt za pozostawanie w gotowości do wykonania umowy w wysokości 535 zł brutto.

6. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie karta wykonania objazdu potwierdzona przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od Wójta Gminy  (Zamawiającego).

7. Podstawą wypłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona                 w okresach miesięcznych przez Wykonawcę na podstawie podpisanej karty wykonania objazdu przez osobę upoważnioną przez Panią Wójt na piśmie w imieniu Zamawiającego.

8. Termin płatności faktur ustala się na 30 dni od daty otrzymania faktury.

9. Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

 

 

 

Powinno być:

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą za jednorazowy objazd drogi:, tj. 2 x 6,555 km = 13,110km. 

            A - odśnieżanie – ................ zł brutto,

            B - usuwanie śliskości mieszanką piaskowo-solną w ilości 80g/m2 – ........... zł brutto,

            B1 - usuwanie śliskości piaskiem – ............. zł brutto,

            C - odśnieżanie i usuwanie śliskości  mieszanką piaskowo-solną – .............. zł brutto,

2. Cena dotyczy wszystkich czynności związanych z jednokrotnym objazdem drogi –
2X6,555 +13,110 km tam i z powrotem.

3. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie karta wykonania objazdu potwierdzona przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od Wójta Gminy  (Zamawiającego).

4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona                 w okresach miesięcznych przez Wykonawcę na podstawie podpisanej karty wykonania objazdu przez osobę upoważnioną przez Panią Wójt na piśmie w imieniu Zamawiającego.

5. Termin płatności faktur ustala się na 30 dni od daty otrzymania faktury.

6. Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

 

Wójt Gminy Otyń

Teresa Kaczmarek

 

 

 


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi
pn. „
Zimowe utrzymanie drogi gminnej nr 3 – Zima 2008/2009

 

1)       Zamawiający: Gmina Otyń, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń

2)       Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

3)     Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w referacie RZPIIBiGK Urzędu Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 5, tel. /068/ 355 02 15 wew.36 w godzinach od 800 do 1400 w dniach pracy Urzędu Gminy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia może być przesłana za zaliczeniem pocztowym na pisemny wniosek wykonawcy. SIWZ dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www. bip.otyn.pl

 

4) Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na likwidacji śliskości pośniegowej, gołoledzi oraz odśnieżania drogi gminnej nr 3 od km 297+680 do 305+085 z wyłączeniem odcinka od km 298 + 900 do 299+750 km, tj. 6,555km.

A - odśnieżanie

B - usuwanie śliskości mieszanką piaskowo-solną w ilości 80g/m2

B1 - usuwanie śliskości piaskiem

C - odśnieżanie i usuwanie śliskości  mieszanką piaskowo-solną

Likwidacja śliskości pośniegowej, gołoledzi wykonywana będzie materiałami uszorstniającymi przy zastosowaniu mieszanki piaskowo-solnej (w ilości 80g/m2), na całej długości drogi 2 x 6,555 = 13,110, oczyszczenie z lodu i śniegu nawierzchni jezdni w razie konieczności ze szczególnym uwzględnieniem wpustów ulicznych oraz oczyszczanie przejść dla pieszych, przejazdów kolejowych i chodników według wskazań Zamawiającego.

Niezbędną ilość piasku i mieszanki piaskowo-solnej zapewni Wykonawca. Fakt złożenia przez Wykonawcę mieszanki piaskowo-solnej w wyznaczonych miejscach musi być potwierdzony przez upoważnionego na piśmie pracownika Urzędu Gminy.

Przedmiot zamówienia należy rozpocząć w każdej chwili wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, powodujących konieczność przystąpienia do odśnieżania, likwidacji gołoledzi, likwidacji śliskości pośniegowej oraz przekazywanych na bieżąco informacji o stanie dróg, ich przejezdności, sytuacji na drogach, pod warunkiem uzgodnienia telefonicznego w godz. od 700  do 2200 z osobą odpowiedzialną.

Przy realizacji zamówienia istnieje możliwość wykorzystania posiadanego przez Urząd Gminy Otyń sprzętu, tj.: - piaskarka i pług. Posiadane urządzenia można sprawdzić w m. Niedoradz, po telefonicznym umówieniu spotkania.  

 

Nr kodu wg CPV 90620000-9 – usługi odśnieżania

                         CPV 90630000-2 – usługi usuwania oblodzeń

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

6) Informacja o możliwości składania oferty częściowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 

7) Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zadania –  do 15. 04. 2009r.

 

8) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:

- dysponują osobą/osobami posiadającą/-ymi uprawnienia do wykonywania prac projektowych
i dokumentacji technicznej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

3)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 10 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający może wezwać, w  wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy
z postępowania.

 

9)       Wadium:

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

 

10)   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

11)   Termin związania ofertą: 30 dni

1. Przy wykonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium oceny oferty przy założeniu, że:

- cena za jednorazowy objazd drogi - A – odśnieżanie, oznaczone we wzorze jako U – waga 10%

- cena za jednorazowy objazd drogi B – usuwanie śliskości mieszanką piaskowo solną w ilości 80g/m2 oznaczone we wzorze jako W – waga 50%

- cena za jednorazowy objazd drogi B1 – usuwanie śliskości mieszanką piaskowo – solną, oznaczone we wzorze jako S  – waga 15%

- cena jednorazowy objazd drogi – C – odśnieżanie i usuwanie śliskości mieszanką piaskowo – solną, oznaczone we wzorze jako T  – waga 25%

 

2. Zamawiający przyzna ilość punktów w kryterium CENA ofertom nie podlegającym odrzuceniu. Punkty dla poszczególnych ofert zostaną wyliczone ze wzoru. 

 

K = (Un/Uo x 0,1 + Wn/Wo x 0,5 +  Sn/So x 0,15 + Tn/To x 25,680,25) x 100

 

gdzie Un Wn Sn Tn – cena oferty najniższej, Uo Wo So To – cena oferty rozpatrywanej (badanej), 100 przelicznik procentowy, 100% - waga kryterium  

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

 

12)   Umowa ramowa.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

13)   Dynamiczny system zakupów.

Zamawiający nie zamierza wprowadzić dynamicznego systemu zakupów.

 

14)   Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej  w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

15)   Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 15 – sekretariat do 22. 12. 2008 r. do godz. 11.00.

 

Wójt Gminy Otyń

Teresa Kaczmarek

 
informacje udostępnił:Fryderyk Czekała
data udostępnienia: 2008-12-12 14:29:35
ostatnia modyfikacja: Fryderyk Czekała 2009-03-24 08:08:04 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zał. nr 6 - Projekt umowy
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 78084